4-1

/

. .

1

400

2

 

400

3

6,0

4

.

3

5

410-5

6

410

7

:           

 

 

 

 

780

780

8

/

4500

9

 

10

.

45˚

11

.

135˚

12

 

13

 

380

50

14

 

/

1

100S2

4,0

3000

15

( )

1700850750

16

,

450

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó