400

                                                       350

                                 90

( )                                                              700

                                                                2860 /

.                                                                           3

                                    200

    //           45 .

                                                                  0-360 .

                 0º,  45º,  90º

                                                                       1100 800

                                                                                   1100 1120 1376

                                                                                            250

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó