3316

       "" . . , , . , . , .
, , .

     3316
500,   
4                   
, 2000
, -1 65
1’19’
, 65
, 940
, , 600
9,3
, 2270
,  
- 2350
- 495
, :  
- 2850
-:  
1635
2100
1520
, 3450
, 0,25

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó