3121

, 122000

      () . . . , .

      , . , .

      . . .

   3121


             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3121

, 12
, 2000
, -1 (/) 0,77 (46)
, 1000
4
, 2235
, 500000
2-10
, 29000
4
, 336019502135
, 6600

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó