3218

  6,33150

       () . . . , . , . . . : , .

      3218 3218. 11, 6.

                             .

  , , G=500 , ,  
    6.3
    1
    3150
  , 630
  ,  
    6
    20
  1 .30 .
  20
  , 225
  , 76
  , / 0-3,6
  , 0.45
  , 10.35
  , 800
  , 3200
  ,  
    1680
    4220
    1720
  , 7200

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó