3118

  6,32000, , 1976

         . , - .
      , . . , , .
      , . - .
      20 , .
      . . , .

                     .

G=50 /., 6,3
, 2000
. (), 500
55
, . 1 30
, 900
, 80
, 4
  ,          2410
, 20000
, :  
- 3160
- 1930
, 2175
, 5100

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó