160-400 2

      , , . /, /.

 ,
 160
  ,
 400400
 
 2
 
 3
  ,
 250
  , 2
  ,
 500
  ,
 250
  ,
 4,7
  , (//)
 1920/1190/2415
 ,
 2665

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó