2536

 
 
..
  400
  250
  , 12
      25
    19
  510
  160
  1000
  :  
      - -   1000
      - -   1000
  630
  800 x 800
  600
  43,3
   
     -   3470
     -   3140
     -   5940
  31 400

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó