3428

                           , 1991

      () 1,5 , 500 . , , . . . () 5 %. , . , .

                                 .

. 63            
, 4
25
. . ., 1,5
, 3000
, 210
. , / 2,5; 5
, 5,5
, (-) 3485
, (-) 1370
, 1355
, 1100

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó