5350

/ , 1988

      5350 .

  5350
, :
500
500
, 10
8
, 560
, +/-45
, 60-350
, 195-595
, :
200
200
, 400
() 5
, 180
, / 40-405
, /:
0,75-7,5
0,22-2,25
0,13-2,6
, 8; 10; 12,5
, :
2670
1810
2250
, 10200

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó