5301

      5301 , , , .

, 5301.
8-82, (, , , , )
, 125.00
2.50
,
, Min/Max, ./. 100.00/500.00
, .
__, . 1268_1200_1820
, . 1720
, / . -/−
/ . −/1981

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó