31211

      31211 312. , , , , .

, 31211.
8-82, (, , , , )
, 200.00
, 500.00
, Min/Max, ./. −/−
, . 5.50
__, . 2210_1400_1780
, . 4650
, / . /−
/ . 1983/−

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó