3184

, , . , , , (, .) .

( ...) ( ...) .

.

- -.

3184
: 
— , 4...80
— ( ) , 260
 
— , 500
— , 305
— , 250
— , 160
 
— , 350
— , 203
— , 250
:
— , 10
— , 45
, 1,0
: 
— , .± 8
— ., .± 30
, /:35
, :22
, :29,99
, :0,8
, , :5
Ra, :0,08
 
— , 3570
— , 365
— , 2100
, 6990

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó