-6

-

- -6 . , . - .

+5º.

, .

«» . .

.

«» , . .

, .

3831-006-26638467-97.

- -6 «» ( 7 , , ).

  
   10-140
   250800
  ,  1000
  ,  600
  : 
 -  
 -  380
 -  50
   1
  : 
 -  3
 - / 1500
   350020001700
   650

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó