2622

-

2622 (26221, 26224) , , ; , , ; ; ; , .

2620 : , , ; , , ; ; ; , .

- ,

1250

Y - ,

1000

Z - ,

1000

W - ,

710

,

110

ISO50

,

11(1), 22(4)

, /

10 ...1250

,

1120x1250

,

4000

, /

1...6000

,

7600

3730

3220

,

17000

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó