24594

--

      , , , , , , . « ».

      — , , .

      , , , , , .

381263
, 1000
, 1000
X,Y,Z, 1250
1983
 
2459
 
-2-1300
14
4040x3970x3685
17380

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó