2132

-, 1989

      - : , , , , , , .

, 2132.
8-82, (, , , , )
, 50.00
, 500.00
, 500
, Min/Max, ./. 31.50/4000.00
, . 4.00
__, . 1055_770_2660
, . 1200
, / . -/−
/ . 1989/−
.

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó