VR6A

-

      ,   . ,   , , .

 
 
 . ,
 2000
 . ,
 387
  ,
 80
 
  5
  ,
 50
  ,
 380
  ,
 3200/1100
  ,
 2290/1080
  ,
 235
  ,
 324013003900
  ,
 5800

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó