-1100

 
 
  ,  1120
  Y,  650
  Z,  620
  ,
 120...740
  ,
 700
 
 40(50)
  , /
 8000(6000)
   , *
 1200*625
  - , **
 18*6*100
  ,
 1200
  ,
 795
 . ,
 125
 . ,
 15
 . ,
 300
  , /
 0,01/1000
  . , 18
  ,
 2980/2550/2500
  ,
 7500

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó