7553

       , , , , .
7554, , , , , .

, 3000
, :
1000,1300,1400
2800
, :
1060,1310,1450
590,840,990
, 40
4,8
, 128
() 140
, /:
6500
6500
, 10
, / 5-500
Z, 1
2
Z, / 1-2500
, 45-55
, :
10000
3100
1880,2000,2100
, 16750

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó