1630333

-

       1630333 , . .

 
 
 
  ,
 630
  ,
 320
  ,
 1400
  , //,
 4975/2420/1510
   7800
  ,
 22
  , Min/Max /  6,3/1600
 
 8

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó