-01

  , ., 2004..

       -01 ( )   , , .

       4 15150. +10° +40° 75%.

       , . , , .

      3831-004-26638467-97.

 

                     .

  ,    
350      
  ,  900
 

  , /
750; 1500; 3000
  :

    -,
380
    -,
50
  :
 
    -,
 1,5
    - , /
 1500
 
 1
  (//),
 1850/600/480
  , , 145
  

 

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó