EMU-200-FP

-, -, 1974.

       - 166 .

 
 
  ,
 200
  ,
 80
  ,
 Ø 80350
  ,  25
  ,
 170
  .
 90-3150
 
 
   32
  ,
 1,5
  , :
 
 -
 1230
 -
 560
 -
 1300
  ,
 640
  ,
 82014201820
  ,
 190

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó